پر پرواز |

خوراک RSS

مریم بانو

شاید …

پرنده بود که نالید

یا باد، در میان درختان

یا من که در برابر بن بست قلب خود

چون موجی از تاسف و شرم و درد

بالا می آمدم و از میان پنجره میدیدم

که آن دو دست، آن دو سرزنش تلخ…

فریاد زد : خداحافظ

طراحی شده توسط BPL و PRT. آماده شده برای وردپرس فارسی توسط پی‌سی دیزاین.